Retur

Riktlinjer för ångerrätt

Med undantag för avtal som är undantagna från ångerrätt enligt lag, har köparen rätt att ångra sitt köp enligt distansavtalslagen.

Köparen måste meddela säljaren att ångerrätten kommer att användas inom 14 dagar från det att fristen börjar löpa. I tidsfristen ingår alla kalenderdagar. Om fristen löper ut på en lördag, helgdag eller annan allmän helgdag förlängs fristen till närmaste arbetsdag. 

Ångerfristen anses vara iakttagen om meddelandet har skickats innan fristen löper ut. Köparen bär bevisbördan för att ångerrätten har utövats, och meddelandet bör därför ske skriftligen (returblankett, e-post eller brev).

Ångerfristen börjar löpa:

Vid köp av enskilda varor börjar ångerfristen löpa från dagen efter att varan (varorna) har mottagits.

Om ett abonnemang säljs eller om avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor börjar fristen löpa från dagen efter att den första försändelsen har mottagits.

Om köpet består av flera leveranser börjar ångerfristen löpa från dagen efter att den sista leveransen har mottagits.

Ångerfristen förlängs med 12 månader efter utgången av den ursprungliga fristen om säljaren inte har informerat om att det finns en ångerrätt och ett standardiserat ångerformulär vid avtalets ingående. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och förfarande för att utnyttja ångerrätten. Om näringsidkaren lämnar informationen under dessa 12 månader löper ändå ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att meddelandet om ångerrätten har lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat är avtalat eller om säljaren har underlåtit att informera om att köparen ska stå för returkostnaderna. Säljaren får inte fastställa någon avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten. 

Köparen kan pröva eller testa varan på ett lämpligt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att förlora ångerrätten. Om prövning eller testning av varan går utöver vad som är lämpligt och nödvändigt, kan köparen bli ansvarig för eventuell värdeminskning av varan.

Säljaren är skyldig att återbetala köpesumman till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att säljaren har fått meddelande om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen tills den har fått varorna från köparen eller tills köparen har lagt fram dokumentation för att varorna har skickats tillbaka.

Spelfabrik betonar att köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan.